Распоред предавања

Прва година

Друга година

Трећа година

Дошколавање

Специјалиста за припремни предшколски програм

Специјалиста за драмско васпитање

Специјалиста за музичко васпитање

Login

TOP_PANEL

Стошић В. Лазар

lazar

 

Име, средње слово и презиме:

Стошић В. Лазар 

Година и место рођења:

1973., Врање

Област научног рада:

Информатика и Рачунарство

Ужа научна област за коју је биран у звање

Рачунарске науке

Звање:

Професор струковних студија

Предмети:

Информатика са рачунарством, Примена рачунара у вртићима и АВ средства, Почетно математичко и информатичко образовање

Образовање:

-          Докторат: Факултет за информатику и информационе технологије, Нови Пазар, 2009.

-          Магистратура: Привредна Академија, Факултет за менаџмент-смер информатика, Нови Сад, 2007.

-          Факултет: Универзитет у Крагујевцу, Општи смер, 2000.

Е-маил: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Радно искуство:

 1. Наставник информатике у 7. и 8. разреду ОШ ’’Вељко Дугошевић’’ у Ранилугу 2003/2004. године,
 2. Овлашћени наставник информатике (теорија и пракса), и испитивач на ’’Народном универзитету’’ у Врању од 2004.-2009. године,
 3. Наставник у звању професора из Основи информатике и рачунарства студентима друге и треће године Високе школе за васпитаче струковних студија – Гњилане у Бујановцу од 2004. године где и даље ради под уговором,
 4. Наставник у звању професора за предмет Примена АВНС, Висока школа за васпитаче струковних студија – Гњилане у Бујановцу,
 5. Предавач и испитивач на предмету Информатика студентима прве године Факултета за менаџмент - Нови Сад,  школске 2006/2007. године,
 6. Предавач и испитивач на предметима: Увод у Информатику, Информационе технологије, Пројектовање информационих система, Инфо системи малог бизниса, Квантитативне методе и модели, Електронски промет некретнина студентима прве, друге, треће и четврте године Факултета за предузетнички бизнис и Факултета за менаџмент некретнина Унион, Београд, школске 2007/2008.,
 1. Овлашћени тестер за полагање и добијање ECDL лиценци за EBC – Advanced center из Београда од 2006. године,

Радови на SCI листи: 1 (Thomson Reuters list)

Радови на ЕSCI листи: 2       

Цитати: 50 https://scholar.google.com/citations?user=um2YF7EAAAAJ&hl=en

 

Keynote speaker

 

 

1. Lazar Stosic, Aneta Barakoska (2017). The application of educational technology in higher education: students' perceptions and their experiences, 1st International Conference on Multidisciplinary Studies organized by the Anglo-American Publication, “Building Bridges between Interdisciplinary Research and Enterprise Needs.”, Northern Cyprus from 19-20. June 2017.


2. Lazar Stosic (2017). Does the use of ICT enable easier, faster and better acquiring of knowledge, 4th World Conference on Computer Engineering (COMENG-2017), Bahcesehir University Besiktas Campus Istanbul, Turkey 28-30 August 2017, http://www.awer-center.org/comeng/?page_id=54 

 

СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА У ДОМАЋИМ ЧАСОПИСИМА 

 1. Стошић Лазар, Дете и виртуелни свет, Просветни преглед, број 34, стр. 6, 2006.
 2. Лазар Стошић, др Раде Стоиљковић, Утицај компјутера на понашање деце, Зборник радова бр. 7, Висока школа за васпитаче струковних студија-Алексинац, стр. 50-59, III Симпозијум ’’Васпитач за XXI век’’, Соко бања, март, 2007.
 3. Лазар Стошић, мр Божо Обрадовић, Колико је компјутер присутан у животу деце – резултати истраживања, Зборник радова бр. 7, Висока школа за васпитаче струковних студија-Алексинац, стр. 141-154, III Симпозијум ’’Васпитач за XXI век’’, Соко бања, 2007.
 4. Лазар Стошић: Дигитално одрастање, Факултет за менаџмент, Нови Сад, 2007.
 5. др Лазар Стошић, Управљање информатичким образовањем деце у Србији, Факултет за информатику и информационе технологије, Нови Пазар, 2009.
 6. др Лазар Стошић, др Раде Стоиљковић, Ергономски стандарди за децу, Висока школа за васпитаче струковних студија-Алексинац, , стр. 115-123, V Симпозијум ’’Васпитач за XXI век’’, Соко бања, март, 2009.
 7. др Лазар Стошић, др Раде Стоиљковић: Математичке и логичке основе дигиталних рачунара, Висока школа за васпитаче струковних студија-Алексинац, стр. 103-114, В Симпозијум ’’Васпитач за XXI век’’, Соко бања, март, 2009.
 8. др Лазар Стошић, проф. др Раденко С. Круљ: Примена информатичког образовања у развијеним земљама, V Међународни симпозијум ’’Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања’’, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2009. ISBN 978-86-7447-083-1, COBISS.SR-ID 243356167
 9. др Лазар Стошић, Могућност примене ИКТ у вртићу, Висока школа за васпитаче струковних студија-Алексинац, VI Симпозијум ’’Васпитач за XXI век’’, Соко бања, март, 2010.
 10. др Лазар Стошић, мр Соња Величковић: Експанзија образовне технологије у учионици, Зборник радова, 3. Међународна интердисциплинарна научно-стручна конференција ''Васпитно образовни хоризонти, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, мај 2010.
 11. др Лазар Стошић, мр Божо Обрадовић: Дете и рачунар – Нова технологија стара брига, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Учитељски факултет Врање, 2011., ISSN 1820-3396, стр. 225-232
 12. др Лазар Стошић Припремљеност васпитача у области техничког и информатичког образовања, ’’Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања’’,, ТИО06, Технички факултет Чачак, 3−5. јун 2011. UDC: 373.2:004, ISBN 978-86-88561-01-3, COBISS.SR-ID 189155596
 13. др Лазар Стошић, доц.др Србољуб Димитријевић: Информатизација образовања као суштина и обележје новог миленијума, Висока школа за васпитаче струковних студија-Алексинац, VII Симпозијум ’’Васпитач за XXI век’’, Соко бања, март, 2011., стр. 399-406, UDC 371:004
 14. Др Лазар Стошић, мр Соња Величковић: Основне карактеристике управљања у настави, Зборник радова, 4. Међународна интердисциплинарна научно-стручна конференција ''Васпитно образовни и спортски хоризонти, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, мај 2011., стр. 480-485, ISBN 978-86-87983-18-2, COBISS.SR-ID 270853895
 15. Др Милена Богдановић, др Лазар Стошић: Упоредна анализа тока реалне функције реалне променљиве без и са програмском подршком, Годишњак Учитељског факултета, Врање, 2014, стр. 23-38, ISBN 1820-3396, УДК 519.677:004.832, COBISS.SR-ID 174488844

СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА У СТРАНИМ ЧАСОПИСИМА

 1. мр Лазар Стошић, мр Божо Обрадовић, Колку компјутерот е присутен во животот на децата (Резултати од истражувањето), Просветно дело бр. 5, новембар-децембар. 2007., стр.73-84, Скопље, Македонија
 2. др Лазар Стошић, др Раденко С. Круљ: Education and training of teachers for proper use and application of contemporary educational technology, The 5th International Balkan Educational and Science Congress, (V међународни конгрес за образовање и науку на Балкану, Едрене, Турска), 01 - 03 October, 2009., Edirne, Turkey, ISBN 978—975-374-107-1 (тк.), pp. 591-593
 3. др Раденко С. Круљ,  др Лазар Стошић: Учењето-најважен ресурс за продор во училиштето на иднината, Петти научен собир ''Образование за хумано општество'', Универзитет ''Св. Кирил и Методиј'', Педагошки факултет, Скопје, Охрид 28-29.5.2010.
 4. др Лазар Стошић: Computer literacy and training for e-learning and e-learning in teaching proces, Universitet in Pitesta, Romania, ISSN: 1842-9289
 5. др Лазар Стошић: INFORMATION EDUCATION AND CHILDREN’S DEVELOPMENT,  Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования,  I Международной научно-практической конференции, 24-26 ноября 2010. г., Россия, Ростов-на-Дону), пп. 252-258, УДК 378, ISBN 978-5-8480-0797-8, BBK 74.58:88.5, I66
 6. dr Lazar Stošić: Social software in teaching, 4th International Conference "Education Facing Contemporary World Issues", Piteşti, Romania, 2010, October, 8th – 9th  Procedia – Edu -World 20, pp. 98-104, ISSN: 1844-62647.   
 7. Проф. Др Анета Т. Баракоска, Проф. Др Лазар В. Стошић, Мр Соња И. Величковић: Савремено  образовање  са  аспекта   мултикултурализма, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Наука и идентитет . Том 2 , Филозофске и природно-математичке науке : зборник радова са Научног скупа , Пале , 21-22. мај 2011. стр. 515-520, ISBN 978-99938-47-39-7
 8. Др Лазар Стошић, мр Соња Величковић: EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATION, Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования, II Международной научно-практической конференции, 24-25 ноября 2011. г., Россия,  Ростов-на-Дону), пп. 305-312, UDC 159.923:371.132, ISBN 978-5-8480-0867-8, BBK 74.58:88.5, I66
 9. Dr Lazar Stošić, Dr Milena Bogdanović: RC4 stream cipher and possible attacks on WEP, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 3, No. 3, march 2012, pp. 110-114, ISSN 2156-5570 (Online), ISSN 2158-107X (Print), http://thesai.org/Downloads/Volume3No3/Paper19-RC4_Stream_Cipher_And_Possible_Attacks_On_WEP.pdf
 10.  Dr Lazar Stošić, Irena Stošić: Mas media influence on children growing up, Scientific Bulletin – Education Sciences Series, University of Pitesti, Publishing House, Romania, No. 2-2011, str.143-157, ISSN 1584-5915
 11.  Dr Lazar Stošić, Dragan Veličković: Computer security and security technologies Journal of Process Management – New Technologies, Vol. 1, Issue 1, January 2013, pp. 14-19, ISSN: 2334-7449 (Online), ISSN: 2334-735X (Print), http://japmnt.com/index.php/current-issue/86-current-issue/131-computer-security-and-security-technologies
 12. Dr Lazar Stošić, Irena Stošić (2013). Diffusion of innovation in modern school. International Journal Of Cognitive Research In Science, Engineering And Education (IJCRSEE), 1(1). Retrieved from http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/7/56
 13. Stošić, L., & Bogdanović, M. (2013). M-LEARNING - A NEW FORM OF LEARNING AND EDUCATION. International Journal Of Cognitive Research In Science, Engineering And Education (IJCRSEE), 1(2). Retrieved from http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/51
 14. Стошић, Л. (2013). Сигурност РЦ4 и WЕП, НИР – Часопис за НАУКУ-ИСТРАЖИВАЊЕ-РАЗВОЈ, Година 2, број 4, Интернационални универзитет Брчко, п.3-38, ISSN 2233-1603, COBISS.BH-ID 19756294, Стручни чланак, УДК 004.421
 15. Veličković, S., Stošić, L. (2015). Portfolio – challenge of preschool education. International Journal of Education, Research and Training, 1(1), 119-124. Retrieved from http://dl.fzf.ukim.edu.mk/index.php/pedagogija/issue/viewIssue/79/13
 16. Stošić L, Stošić I. (2015). Perception of teachers regarding the implementation of the internet in education, Computers in Human Behavior, Volume 53, Pages 461-468, doi:10.1016/j.chb.2015.07.027http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215300388 
 17. Stošić, L. (2015). THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING. International Journal Of Cognitive Research In Science, Engineering And Education (IJCRSEE), 3(1), 111-114. Retrieved fromhttp://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/166
 18. Stošić, L., & Fadiya, S. (2017). The attitudes of students towards the use of ict during their studies. Российский психологический журнал, 14(1), 135-148. doi:http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2017.1.9

КЊИГЕ

Информатика и стандардни софтвер PC, Висока школа за васпитаче струковних студија - Алексинац, јун 2010.

ЛИЦЕНЦЕ, СЕРТИФИКАТИ И УВЕРЕЊА

 

1.         ECDL Authorized Tester – овлашћени тестер (EBC центар–Београд), Београд, 2006.

2.         ECDL Certificate (All module) – положених свих 7 модула, Београд, 2006.

3.         Професионално присуство компанија на интернету, Београд, мај, 2007.

4.         Сигурност рачунарских мрежа, Електронски факултет Ниш, уверење о савладаном програму стручног усавршавања – Акредитован семинар од стране Завода за унапређивање образовања и васптиања, децембар 2007.

5.         Менаџмент, Међународни центар за едукацију и информатику, Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд, април, 2008.

6.         Дигитални филмови у настави, Електронски факултет Ниш, уверење о успешном похађању обуке за наставнике, април 2008.

7.         Тимски рад, Међународни центар за едукацију и информатику, Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд, април, 2008. 

8.         Трибина информатичких знања, Рачунарска гимназија, Београд, уверење о савладаном програму стручног усавршавања – Акредитован семинар од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања за школску 2008/2009., Београд, мај 2008.

9.         Архитектура рачунарских система, Међународни центар за едукацију и информатику, Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд, мај, 2008.

10.       Бежичне и мобилне комуникације, Међународни центар за едукацију и информатику, Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд, септембар, 2008.

11.       Пројектовање информационих система, Међународни центар за едукацију и информатику, Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд, новембар, 2008.

12.       Одржавање рачунарске мреже, Електронски факултет Ниш, уверење о савладаном програму стручног усавршавања – Акредитован семинар од стране Завода за унапређивање образовања и васптиања, јануар 2009.

13.       Електронско пословање, Међународни центар за едукацију и информатику, Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд, март, 2009.

14.       Социјални софтвер у настави, Електронски факултет Ниш, уверење о савладаном програму стручног усавршавања – Акредитован семинар од стране Завода за унапређивање образовања и васптиања, април, 2009.

15.       Рачунарска математика Међународни центар за едукацију и информатику, Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд, јун, 2009.

16.       Квантитативне методе 1, Међународни центар за едукацију и информатику, Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд, јун, 2009.

17.       Gesellschaft für Informatike e.V. (GI), German Informatics Society, Mitgliedsnummer: GI 59631 AhrstraBe 45, 53175 Bonn, Germany, Члан друштва за компјутерске науке, Немачка, Број: GI 59631, од 01.07.2009. године

18.       Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) e. V., E-Learning Center der Universität Zürich, Zürich, Члан друштва за  медије и науку, Е-учење центар на Универзитету у Цириху, од 2009. године

2.         Трећа међународна конференција, Висока школа за васпитаче струковних студија, Суботица, мај 2010.

19.       Петти научен собир ''Образование за хумано општество'', Универзитет ''Св. Кирил и Методиј'', Педагошки факултет, Скопје, Охрид 28-29.5.2010.

20.       MS ACCESS 2007 – Рад са базама података, Агенција за образовање, Нови Сад, 12.03.2012. - 22.04.2012., бр. уверења: BP007ACC - IAZO2012

21.       Електронски тестови, Средња техничка школа, Сомбор, Уверење о савладаном програму стручног усавршавања – Акредитован семинар од стране Завода за унапређивање образовања и васптиања, Јун 2012.

22.       Школска бежична мрежа, Електронски факултет Ниш, Уверење о савладаном програму стручног усавршавања – Акредитован семинар од стране Завода за унапређивање образовања и васптиања, децембар, 2012.

23. ECDL Advanced Certificate, License CSA 0556
24. ECDL Advanced Certificate, Module AM3, License CSA 0553
25. ECDL Advanced Certificate, Module AM4, License CSA 0554
26. ECDL Advanced Certificate, Module AM5, License CSA 0555
27. ECDL Expert Certificate , License CSA 00078EX

ЧЛАНСТВА И РЕЦЕНЗИЈЕ

  • -     Члан Интернационалног одбора Међународне конференције "New Technologies NT-2016"Мостар, Босна и Херцеговина, 13-14.05.2016.    http://www.icnt.robotika.ba/interorganizacijskiodbor.html
  •  -     Члан програмског одбора Мађународне научне конференције ''Истраживања парадигми дјетињства, одгоја и образовања'', Конференција Учитељског факултета, Свеучилиште у Загребу. 13-15. април, 2015. године, http://www.penta-pco.com/congress/content.php?id=35&pageID=107&lang=HR 
  • -     Члан организационог одбора V International Scientific Conference "INNOVATIVE POTENTIAL OF EDUCATIONAL SPACE SUBJECTS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION MODERNIZATION " (20-21 Новембер 2014, Руссиа, Ростов-он-Дон)
  • -     Реализатор четири семинара сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2014/2015 и 2015/2016. годину, акредитованих од стране Завода за унапређење образовања и васпитања, а у складу са европским ECDL (European Computer Driving Licence) стандардима информатичких вештина - http://katalog2015.zuov.rs/Default.aspx?oblast=21#kompetencije , рб.180, 181, 182,183.
  • -    Председник комисије за оцењивање радова из ИКТ на Републичком такмичењу из техничког и информатичког образовања, ''ОШ Бранко Радичевић'', Врање, 18. и 19. Април 2014.
  •  -   Члан организационог одбора IV International Scientific Conference "INNOVATIVE POTENTIAL OF EDUCATIONAL SPACE SUBJECTS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION MODERNIZATION " (21-22 Новембер 2013, Руссиа, Ростов-он-Дон)
  • -     Председник и један од оснивача Удружења за развој науке, инжењерства и образовања-УРНИО, http://www.urnio.org.rs/index.php/2013-07-05-15-01-55
  • -     Главни уредник часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam
  • -     Члан уређивачког одбора International Journal of Soft Computing and Engineering, http://www.ijsce.org/editors.php
  • -    Технички уредник часописа Journal of Process Management – New Technologies INTERNATIONAL, http://japmnt.com/index.php/editors/79-editorial-board/123-lazarstosic
  • -    Члан одбора за образовање МНМ у Србији 
  • -    Члан друштва за компјутерске науке, Немачка, Број: GI 59631, од 01.07.2009. године - Gesellschaft für Informatike e.V. (GI), German Informatics Society, Mitgliedsnummer: GI 59631 AhrstraBe 45, 53175 Bonn, Germany,
  • -     Члан друштва за  медије и науку, Е-учење, центар на Универзитету у Цириху, од 2009. године - Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) e. V., E-Learning Center der Universität Zürich, Zürich,
  • -          e-Skills Week - on-line полагање испита при организацији Јединственог информатичког савеза Србије, под покровитељством Европске Уније, Европске комисије, Европске ICT скупштине (CEPIS), овлашћени испитивач при ''ЕBC'' тест центру-Београд, 1-5. март 2010. године
  • -          Овлашћени тестер за полагање и добијање ECDL/ICDL лиценци  за ''ЕBC'', Advanced центар из Београда од 2006. године
  • ECDL Advanced Certificate – AM3, AM4, AM5, AM6, 2017.
ECDL Expert Certificate CSA 00078EX, 2017.
 • - Рецензент – IJACSA - International Journal of Advanced Computer Science and Applications  http://thesai.org/Reviewers/Details/95b1252f-34dc-4aad-bc16-96ed771f755d
 • - Рецензент  – International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2010 in the context of the International Conference on Information Society and Technologies: ICSIT 2010 collocated with the 8th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies: CCCT 2010 and the 16th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2010 April 6th - 9th , 2010 - Orlando, Florida, USA
 • - Рецензент  – The 2nd International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2011 in the context of the 2nd International Conference on Information Society and Technologies: 2011 ICSIT collocated with The 9thInternational Conference on Computing, Communications and Control Technologies: CCCT 2011 and The 17th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2011 March 27th - 30th, 2011 - Orlando, Florida, USA
 • - Рецензент  – International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2010th, ICSIT 2010th, CCT 2010th, ISAS 2010th, ICETI2011th, ICETI 2012th - Orlando, Florida, USA
 • - Рецензент  –The 3rd International Conference on Society and Information Technologies: ICSIT 2012 collocated with The 18th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2012 and The 10th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies: CCCT 2012
 • - Рецензент  –The 16th World Multi-Conference on  Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2012 July 17th- 20th, 2012 – Orlando, Florida, USA
 • - Рецензент  –The 6th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2012 July 17th - 20th, 2012 – Orlando, Florida, USA